GDPR (General Data Protection Regulation)


Príloha o spracovaní údajov medzi Affilsms.com a zákazníkom

Táto Príloha o spracovaní údajov ("DPA") tvorí súčasť Dohody o službách, ktorú uzatvorili zákazníci na základe dohody o dohode nájdete na domovskej stránke Affilsms.com alebo iných písomných alebo elektronických dohôd medzi entitou Affilsms.com a zákazníkom, ktorého výsledkom je poskytnutie licencovanej prístupovej služby k Affilsms.com alebo ďalším službám (ďalej len "služby" alebo inak definované v príslušnej dohode, a ďalej len "dohoda"), aby odrážali dohodu medzi stranami v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Podpísaním Dohody vstupuje zákazník do tejto DPA vlastným menom a na vlastné meno s aktuálnou entitou Affilsms.com, s ktorou bola pôvodne uzatvorená dohoda Affilsms.com, a pokiaľ je to potrebné v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov a predpismi, v mene a na účet svojich oprávnených sesterských spoločností, ak a do takej miery, že zákazník Affilsms.com spracováva osobné údaje pre ktoré takéto oprávnené sesterské spoločnosti kvalifikované ako správca údajov. Na účely tejto DPA sa termín "zákazník" používa iba pre zákazníka a oprávnených sesterských spoločností. Všetky kapitalizované termíny, ktoré tu nie sú definované, majú význam stanovený v dohode.

Pri poskytovaní služieb zákazníkovi podľa dohody môže Affilsms.com spracovávať osobné údaje v mene zákazníka a strany sa zaväzujú dodržiavať nasledujúce ustanovenia týkajúce sa akýchkoľvek osobných údajov, pričom každá koná rozumne a v dobrej viere.

AKO VYKONAŤ TÚTO DPA:

 1. Tento DPA sa skladá zo dvoch častí: hlavná časť DPA a Príloha A.
 2. Na dokončenie tejto DPA musí zákazník vyplniť informácie v poli pre podpis a podpísať na strane 6.
 3. Potvrďte podpísanú DPA vo forme DPA od Affilsms.com.

Po obdržaní platne vyplnenej DPA od Affilsms.com prostredníctvom formulára DPA sa táto DPA stane právne záväznou.

AKO SA TÁTO DPA APLIKUJE: Ak je zákaznícka entita, ktorá podpisuje túto DPA, stranou dohody, je táto DPA dodatkom k dohode a tvorí súčasť dohody. V takom prípade je entita Affilsms.com, ktorá je stranou dohody, stranou tejto DPA. Ak zákaznícka entita, ktorá podpisuje túto DPA, uzatvorila objednávkový formulár s Affilsms.com alebo jej sesterskou spoločnosťou podľa dohody, ale nie je sama stranou dohody, je táto DPA dodatkom k tomuto objednávkovému formuláru a príslušným obnoveným objednávkovým formulárom, a entita Affilsms.com, ktorá je stranou takéhoto objednávkového formulára, je stranou tejto DPA

Ak zákaznícka entita, ktorá podpisuje túto DPA, nie je stranou objednávkového formulára ani dohody, táto DPA nie je platná a nie je právne záväzná. Takáto entita by mala požiadať zákaznícku entitu, ktorá je stranou dohody, aby podpísala túto DPA.

Ak zákaznícka entita, ktorá podpisuje DPA, nie je priamo stranou dohody s Affilsms.com, ale je zákazníkom nepriamo prostredníctvom autorizovaného predajcu služieb Affilsms.com, táto DPA nie je platná a nie je právne záväzná. Takáto entita by mala kontaktovať autorizovaného predajcu, aby sa dohodla na tom, či je potrebná akákoľvek zmena jej dohody s týmto predajcom

Táto DPA nahrádza akékoľvek porovnateľné alebo dodatočné práva týkajúce sa spracovania údajov zákazníka obsiahnuté v dohode zákazníka (vrátane akéhokoľvek existujúceho dodatku o spracovaní údajov k dohode).

V tomto texte DPA (Prídavku o spracovaní údajov) sú stanovené podmienky a záväzky týkajúce sa spracovania osobných údajov medzi spoločnosťou Affilsms.com a zákazníkom. Obsahuje to, čo obidve strany súhlasia robiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov zákazníka Affilsms.com spoločnosťou, ako aj to, ako sa zabezpečí súlad s platnými zákonmi o ochrane údajov. Taktiež uvádza postupy pre audit bezpečnosti údajov, riadenie incidentov, práva subjektov údajov a ďalšie dôležité aspekty súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Je to dokument, ktorý sa zvyčajne pridáva ako súčasť zmluvy alebo dohody medzi spoločnosťou Affilsms.com a zákazníkom, aby sa zabezpečilo, že obe strany dodržiavajú určité štandardy a postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

POJMY SPRACOVANIA ÚDAJOV

 1. DEFINÍCIE

"Spolupracujúca spoločnosť" znamená akúkoľvek entitu, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda, je ovládaná alebo je pod spoločnou kontrolou so subjektovou entitou. "Ovládanie" v tomto znení znamená priamu alebo nepriamu vlastnícku alebo kontrolnú účasť viac ako 50 % hlasovacích práv subjektu.

"Správca údajov" znamená entitu, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

"Údaje zákazníka" znamenajú to, čo je definované v dohode ako "Údaje zákazníka" alebo "Vaše údaje".

"Oprávnená spolupracujúca spoločnosť" znamená akékoľvek spoločnosti sesterskej skupiny zákazníka (a), ktoré podliehajú príslušným zákonov o ochrane údajov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo ich členských štátov, Švajčiarska a/alebo Spojeného kráľovstva, a (b) ktoré majú povolenie používať služby v súlade s dohodou medzi zákazníkom a Affilsms.com, ale nevypracovali vlastné objednávkové formuláre a nie sú "zákazníkom" v zmysle dohody, (c) pokiaľ Affilsms.com spracováva osobné údaje, pre ktoré sa takéto spolupracujúce spoločnosti kvalifikujú ako správca údajov.

"Zákony a predpisy o ochrane údajov" znamenajú všetky zákony a predpisy vrátane zákonov a záväzných predpisov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a ich členských štátov, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov podľa dohody.

"Dotknutá osoba" znamená identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu, ktorej sa osobné údaje týkajú.

"GDPR" znamená nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

"Osobné údaje" znamenajú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, pokiaľ sú takéto informácie chránené ako osobné údaje podľa platných zákonov o ochrane údajov a sú zaslané ako údaje zákazníka.

"Spracovanie" znamená akýkoľvek postup alebo súbor postupov, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, bez ohľadu na to, či ide o automatizované prostriedky, ako je zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo menenie, vyhľadávanie, konzultovanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom dostupnosti, zarovnávaním alebo kombinovaním, obmedzením, vymazaním alebo zničením.

"Správca" znamená entitu, ktorá spracováva osobné údaje v mene správcu.

"Zásady bezpečnosti" znamenajú Zásady bezpečnosti Affilsms.com, ako sú aktualizované z času na čas a prístupné na domovskej stránke Affilsms.com (https://app.affilsms.com/legacy/security).

"Skupina Affilsms.com" znamená Affilsms.com a jeho spolupracujúce spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na spracovaní osobných údajov, ako je uvedené na domovskej stránke Affilsms.com (https://app.affilsms.com/legacy/sub-processors).

"Podspracovateľ" znamená akúkoľvek entitu, ktorú Affilsms.com alebo člen skupiny Affilsms.com zapojia na spracovanie osobných údajov v súvislosti so službami.

"Dozorný orgán" znamená nezávislý verejný orgán, ktorý je zriadený členským štátom EÚ podľa GDPR.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Úlohy strán. Strany uznávajú a súhlasia s tým, že pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, zákazník je správca, Affilsms.com je spracovateľ a Affilsms.com alebo členovia skupiny Affilsms.com budú angažovať podspracovateľov v súlade s požiadavkami ustanovenými v časti 5 "Podspracovateľov" nižšie. 2.2 Spracovanie osobných údajov zákazníka. Zákazník sa pri používaní služieb zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s požiadavkami zákonov a predpisov o ochrane údajov. Na vyjasnenie, inštrukcie zákazníka pre spracovanie osobných údajov musia byť v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. Zákazník zodpovedá za presnosť, kvalitu a zákonnosť osobných údajov a spôsob, akým získal osobné údaje. 2.3 Spracovanie osobných údajov Affilsms.com. Ako spracovateľ osobných údajov zákazníka Affilsms.com spracováva osobné údaje ako dôverné informácie a bude spracovávať osobné údaje iba na základe a v súlade s písomnými pokynmi zákazníka na nasledujúce účely: (i) spracovanie v súlade s dohodou a príslušným objednávkovým formulárom; (ii) spracovanie iniciované oprávnenými používateľmi v ich používaní služieb; a (iii) spracovanie na splnenie ďalších dokumentovaných primeraných pokynov poskytnutých zákazníkom (napríklad prostredníctvom e-mailu alebo zákazníckej žiadosti o podporu), ak sú takéto pokyny v súlade s podmienkami dohody (jednotlivo a spoločne, "Účel"). Affilsms.com koná v mene a pod pokynmi zákazníka pri plnení účelu. 2.4 Detaily spracovania. Predmetom spracovania osobných údajov Affilsms.com je poskytovanie služieb podľa dohody. Dĺžka spracovania, povaha a účel spracovania, typy osobných údajov a kategórie dotknutých osôb spracovaných v súlade s touto DPA sú bližšie špecifikované v prílohe A (Popis spracovateľských činností) tejto DPA.

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

3.1 Požiadavka dotknutej osoby. Affilsms.com nebude spracovávať žiadnu požiadavku po jej doručení zo strany dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby alebo ak sa dotknutá osoba nesúhlasí so spracovaním týchto údajov ("Požiadavka dotknutej osoby"). Affilsms.com nebude reagovať na Požiadavku dotknutej osoby ani ju neposkytne zákazníkovi. Zákazník, v rozsahu, v ktorom má vo svojom používaní služieb možnosť vybaviť Požiadavku dotknutej osoby, je zodpovedný za spracovanie takých Požiadaviek dotknutých osôb a informovanie dotknutej osoby o tom, že spracovanie vykonáva strana zákazníka. S ohľadom na povahu spracovania má Affilsms.com právo rozhodnúť na základe písomnej žiadosti zákazníka, či poskytnúť alebo neposkytnúť pomoc pri spracovaní Požiadaviek dotknutej osoby. Takéto požiadavky zo strany zákazníka sa spracujú len vtedy, ak je to právne povolené a pod podmienkou, že takáto Požiadavka dotknutej osoby je vykonaná v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. Zákazník bude zodpovedný za akékoľvek náklady vzniknuté poskytnutím takejto pomoci Affilsms.com.

 1. ZAMESTNANCI AFFILSMS.COM

4.1 Dôvernosť. Affilsms.com sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho personál zapojený do spracovania osobných údajov bol informovaný o dôvernej povahe osobných údajov, dostal primeranú školenie o svojich povinnostiach a podpísal písomné zmluvy o dôvernosti. Affilsms.com sa zabezpečí, aby takéto povinnosti týkajúce sa dôvernosti pretrvávali aj po ukončení angažovania personálu. 4.2 Zodpovednosť. Affilsms.com podnikne primerané kroky na zabezpečenie spoľahlivosti akéhokoľvek personálu Affilsms.com zapojeného do spracovania osobných údajov. 4.3 Ohraničenie prístupu. Affilsms.com zabezpečí, aby prístup k osobným údajom bol obmedzený na personál vykonávajúci služby v súlade s dohodou.

 1. PODSUBJEKTY

5.1 Naznačenie podsubjektov. Zákazník uznáva a súhlasí s tým, že (a) Affilsms.com a jeho sesterské spoločnosti môžu byť poverené ako podspracovateľov; a (b) Affilsms.com a jeho sesterské spoločnosti môžu zapojiť tretej strany ako podspracovateľov v súvislosti so poskytovaním služieb. Affilsms.com alebo sesterská spoločnosť Affilsms.com uzavreli písomnú zmluvu s každým podspracovateľom obsahujúcou záväzky v oblasti ochrany údajov, ktoré sú aspoň také ochranné ako tie v tejto dohode v súvislosti s ochranou údajov zákazníka v rozsahu uplatniteľnom na povahu služieb poskytovaných takým podspracovateľom. 5.2 Zoznam aktuálnych podspracovateľov a oznámenie o nových podsubjektoch. Aktuálny zoznam podspracovateľov pre služby vrátane identít týchto podspracovateľov a ich krajiny pôvodu je dostupný na domovskej stránke Affilsms.com. Affilsms.com oznámi zákazníkovi nových podspracovateľov prostredníctvom oznámení vo svojom softvéri pred povolením takých nových podspracovateľov na spracovanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním príslušných služieb. 5.3 Právo namietať voči novým podsubjektom. Zákazník môže namietať voči použitiu nového podspracovateľa tým, že v písomnej forme písomne oznámi Affilsms.com do desiatich (10) pracovných dní po prijatí oznámenia od Affilsms.com v súlade s mechanizmom ustanoveným v časti 5.2. Takéto oznámenie musí vysvetliť rozumné dôvody pre námietku. V prípade, že zákazník namieta voči novému podspracovateľovi, ako je dovolené v predchádzajúcej vete, Affilsms.com urobí rozumné úsilie, aby zákazníkovi poskytol zmenu v službách alebo odporučil obchodne rozumnú zmenu konfigurácie alebo používania služieb, aby sa zabránilo spracovaniu osobných údajov dotknutých dotknutou osobou takým novým podspracovateľom.

 1. BEZPEČNOSŤ

6.1 Opatrenia na ochranu údajov zákazníka. Affilsms.com bude udržiavať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti (vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu, proti náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zmenám alebo poškodeniu, neoprávnenej úniku alebo prístupu k údajom zákazníka), dôvernosti a integrity údajov zákazníka, ako je uvedené v Dátovom háčiku bezpečnostných opatrení. Affilsms.com pravidelne monitoruje dodržiavanie týchto opatrení.

6.2 Aktualizácie bezpečnostných opatrení. Zákazník je zodpovedný za preskúmanie informácií poskytnutých Affilsms.com týkajúcich sa bezpečnosti údajov a samostatné rozhodnutie, či služby spĺňajú požiadavky zákazníka a právne povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane údajov. Zákazník uznáva, že bezpečnostné postupy definované v dátovom háčiku bezpečnostných opatrení sú podrobené technickému pokroku a vývoju a že Affilsms.com môže pravidelne aktualizovať alebo upravovať bezpečnostné opatrenia, pokiaľ takéto aktualizácie a modifikácie nevedú k degradácii celkového zabezpečenia služieb zakúpených zákazníkom.

6.3 Zodpovednosti zákazníka. Bez ohľadu na vyššie uvedené, zákazník súhlasí s tým, že s výnimkou toho, čo je ustanovené v tejto Dohode, je zodpovedný za bezpečné používanie služieb, vrátane zabezpečenia overovacích údajov svojho účtu, ochrany bezpečnosti údajov zákazníka počas prenosu do a z služieb a podniknutia všetkých primeraných krokov na zabezpečenie bezpečného zašifrovania alebo zálohovania akýchkoľvek údajov zákazníka nahraných do služieb.

 1. SPRÁVA A OZNÁMENIE O ÚDAJOCH ZÁKAZNÍKOV Affilsms.com udržiava politiky a postupy správy bezpečnostných incidentov špecifikované v dátovom háčiku bezpečnostných opatrení a bez zbytočného odkladu oznámi zákazníkovi, ak sa dozvie o akejkoľvek porušení týkajúcej sa osobných údajov (v zmysle uplatniteľného práva o ochrane údajov), ktoré si vyžaduje oznámenie dozornému orgánu alebo dotknutej osobe podľa uplatniteľného práva o ochrane údajov, alebo ktoré je Affilsms.com povinný oznámiť zákazníkovi podľa uplatniteľného práva o ochrane údajov („Incident s údajmi zákazníka“). Affilsms.com urobí rozumné úsilie identifikovať príčinu takéhoto Incidentu s údajmi zákazníka a prijme opatrenia, ktoré považuje za potrebné a primerané na odstránenie príčiny takéhoto Incidentu s údajmi zákazníka, pokiaľ je takéto odstránenie v rozumnom rozsahu pod kontrolou Affilsms.com. Tieto povinnosti sa nevzťahujú na udalosti, ktoré spôsobil zákazník, oprávnené sesterské spoločnosti iné ako Affilsms.com, oprávnení používatelia a / alebo akékoľvek ne-Affilsms.com produkty.
 1. VRÁTENIE A VYMAZANIE ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA Po ukončení služieb, pre ktoré Affilsms.com spracúva osobné údaje, Affilsms.com na žiadosť zákazníka a s ohľadom na obmedzenia uvedené v dohode a v dátovom háčiku bezpečnostných opatrení vráti všetky údaje zákazníka a ich kópie zákazníkovi alebo ich bezpečne zničí a preukáže zákazníkovi, že prijal takéto opatrenia, pokiaľ platné právo nebráni vráteniu alebo zničeniu všetkých alebo časti údajov zákazníka.
 1. OPRÁVNENÉ PODSPRACOVNÍCI

9.1 Zmluvný vzťah. Strany uznávajú a súhlasia s tým, že podpísaním dohody vstupuje zákazník do dohody v mene seba a, pokiaľ je to potrebné, v mene a v mene svojich oprávnených sesterských spoločností, čím sa vytvára samostatná DPA medzi Affilsms.com a každou takou oprávnenou sesterskou spoločnosťou podľa ustanovení dohody a tejto časti 9 a časti 10. Každý oprávnený podpracovník súhlasí s tým, že bude viazaný povinnosťami podľa tejto Dohody a, pokiaľ je to potrebné, dohody. Na presné vymedzenie oprávnených podpracovníkov podľa tejto časti sa použijú príslušné ustanovenia dohody. Na všetok prístup a používanie služieb a obsahu oprávnenými podpracovníkmi sa musí dodržiavať ustanovenia dohody a akékoľvek porušenie ustanovení dohody oprávneným podpracovníkom sa považuje za porušenie zákazníkom.

9.2 Komunikácia. Zákazník, ktorý je zmluvnou stranou dohody, bude zodpovedný za koordináciu všetkej komunikácie s Affilsms.com v rámci tejto DPA a bude mať právo na vykonávanie a prijímanie akýchkoľvek komunikácií týkajúcich sa tejto DPA v mene svojich oprávnených sesterských spoločností.

9.3 Práva oprávnených podpracovníkov. Kde sa oprávnený podpracovník stane zmluvnou stranou DPA s Affilsms.com, bude oprávnený podpracovník oprávnený v rozsahu, aký je požadovaný v zmysle platných právnych predpisov o ochrane údajov, vykonávať práva a žiadať opravné prostriedky podľa tejto DPA, s výnimkou nasledujúcich: 9.3.1 Pokiaľ neuplatniteľné právne predpisy o ochrane údajov vyžadujú, aby oprávnený podpracovník uplatňoval právo alebo žiadal akýkoľvek opravný prostriedok podľa tejto DPA priamo od Affilsms.com, strany sa dohodnú na tom, že (i) výlučne zákazník, ktorý je zmluvnou stranou dohody, bude uplatňovať takéto právo alebo požiadať o takýto opravný prostriedok v mene oprávneného podpracovníka a (ii) zákazník, ktorý je zmluvnou stranou dohody, uplatňuje takéto práva podľa tejto DPA nie zvlášť pre každého oprávneného podpracovníka individuálne, ale spoločne pre všetky svoje oprávnené sesterské spoločnosti (ako je uvedené napríklad v časti 9.3.2, nižšie). 9.3.2 Strany sa dohodnú na tom, že zákazník, ktorý je zmluvnou stranou dohody, bude pri vykonávaní osobnej návštevy auditu postupov súvisiacich s ochranou osobných údajov prijať všetky primerané opatrenia na obmedzenie akéhokoľvek vplyvu na Affilsms.com a jeho podpracovníkov tým, že kombinuje, pokiaľ je to rozumne možné, niekoľko auditov vykonaných v mene rôznych oprávnených podpracovníkov do jedného jediného auditu.

 1. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Zodpovednosť každej strany a všetkých jej sesterských spoločností, spolu v agregáte, vyplývajúca z alebo súvisiaca s touto DPA a všetkými DPAs medzi oprávnenými podpracovníkmi a Affilsms.com, či už zmluvná, zákonná alebo podľa ktorejkoľvek inej zodpovednosti, sa riadi časťou „Obmedzenie zodpovednosti“ dohody, a akékoľvek odkazy v takejto časti na zodpovednosť strany znamenajú celkovú zodpovednosť tejto strany a všetkých jej sesterských spoločností podľa dohody a všetkých DPAs spolu.

Na základe vyššie uvedeného je celková zodpovednosť Affilsms.com a jej sesterských spoločností za všetky nároky od zákazníka a všetkých jeho oprávnených sesterských spoločností vyplývajúce z alebo súvisiace s dohodou a každou DPA použiteľnou v rámci dohody aplikovateľná v agregáte na všetky nároky podľa dohody a všetkých DPAs zavedených podľa dohody, vrátane od zákazníka a všetkých oprávnených sesterských spoločností, a najmä sa nerozumie individuálne a oddelene na zákazníka a / alebo na akúkoľvek oprávnenú sesterskú spoločnosť, ktorá je zmluvnou stranou akéhokoľvek takého DPAs.

 1. EURÓPSKE ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA

11.1 GDPR. Od 25. mája 2018 bude Affilsms.com spracovávať osobné údaje v súlade s požiadavkami GDPR priamo aplikovateľnými na poskytovanie svojich služieb.

11.2 Hodnotenie vplyvu na ochranu údajov. Od 25. mája 2018 bude Affilsms.com na požiadanie zákazníka poskytovať zákazníkovi primeranú spoluprácu a pomoc potrebnú na splnenie povinností zákazníka podľa GDPR vykonať hodnotenie vplyvu na ochranu údajov súvisiace s používaním služieb zákazníkom, pokiaľ zákazník nemá inak prístup k relevantným informáciám, a pokiaľ sú tieto informácie k dispozícii Affilsms.com. Affilsms.com poskytne zákazníkovi primeranú pomoc pri spolupráci alebo predchádzajúcej konzultácii so dozorným orgánom v súlade s GDPR.

 1. STRANY TOHTO DPA

Sekcia "AKO SA TOTO DPA VZTAHUJE" určuje, ako je Affilsms.com stranou tohto DPA.

 1. PRÁVNY ÚČINOK

Toto DPA sa stane právne záväzným medzi zákazníkom a Affilsms.com až potom, ako budú úplne vykonané formálne kroky uvedené v časti "AKO VYKONAŤ TOTO DPA" vyššie.

POPIS SPRACOVANIA ÚDAJOV

Osoby

Zákazník môže poskytnúť osobné údaje službám, rozsah ktorých určuje a kontroluje zákazník, a môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na osobné údaje týkajúce sa nasledujúcich kategórií osôb:

 • Oprávnení používatelia;
 • Klienti zákazníka;
 • Zamestnanci zákazníka;
 • Konzultanti zákazníka;
 • Subdodávatelia zákazníka;
 • Agenti zákazníka;
 • Tretie strany, s ktorými zákazník podniká.

Kategórie údajov

Prenášané osobné údaje sa týkajú nasledujúcich kategórií údajov:

 • Akékoľvek osobné údaje zahrnuté v údajoch zákazníka, ako je definované v dohode.

Špeciálne kategórie údajov

Zákazník môže Affilsms.com poskytnúť osobné údaje prostredníctvom služieb, rozsah ktorých určuje a kontroluje zákazník v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Zákazník nesmie poskytnúť osobné údaje Affilsms.com prostredníctvom služieb, ktoré by mohli zahŕňať nasledujúce špeciálne kategórie údajov:

 • Rasový alebo etnický pôvod;
 • Politické názory;
 • Náboženské alebo filozofické presvedčenie;
 • Členstvo v odborových zväzoch;
 • Genetické alebo biometrické údaje;
 • Zdravotný stav;
 • Sexuálny život alebo sexuálna orientácia.

Operácie spracovania

Prenášané osobné údaje budú spracované v súlade s dohodou a akýmikoľvek objednávkami a môžu byť predmetom nasledujúcich operácií spracovania:

 • Ukladanie a iné spracovanie nevyhnutné na poskytovanie, udržiavanie a zlepšovanie služieb poskytovaných zákazníkovi;
 • Poskytovanie zákazníckej a technickej podpory zákazníkom;
 • Odhalenie v súlade s dohodou, ako ho vyžaduje zákon.