Dokumentácia API

Ako poslať SMS cez API ?

username - Prihlasovacie meno
password - Heslo
sender - Odosielateľ SMS
def_time - Čas odoslania hromadnej SMS, ak nie je definovaný použije sa aktuálny
id - voliteľné unikátne ID SMS generované zákazníkom, identifikácia pre doručenky metóda HTTP GET/POST
name - voliteĺné Meno zákazníka
idc - voliteľné ID zákazníka, pre export doručeniek do Export do CSV, XLS
send_time - čas odoslania SMS, nadradený def_time
unicode - SMS bude odoslaná s diakritkou
phone - Telefónne číslo
text - Text SMS
callback - na definovanú URL bude zaslaná doručenka k SMS. Nutné definovat unikátne ID správy pre následné priradenie stavu doučenia SMS

Príklad odoslania SMS

<?php 
define('XML_PAYLOAD', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sms>
  <credential>
    <username>username</username>
    <password>password or API key</password>
  </credential>
   <message>
    <sender>mycompany</sender>
    <def_time>2016-12-31 23:59:00</def_time>
    <recipients>
     <recipient>
      <id>121</id> 
      <unicode>0</unicode>
      <phone>421911123456</phone>
      <text>Text first SMS</text>
    </recipient>
      <recipient>
       <id>122</id>
       <send_time>2017-12-31 23:59:00</send_time>
       <unicode>1</unicode>
       <phone>421944123456</phone>
      <text>Text SMS 2 unicode čžýáíáť</text>
      </recipient>
      <recipient>
       <id>123</id>
       <name>Janko Hraško</name>
       <idc>12345</idc>
       <send_time></send_time>
       <unicode>0</unicode>
       <phone>42190512346</phone>
       <text>Text 3</text>
      </recipient>
    </recipients>
  </message>
  <optional>
       <callback>https://www.domain.com/sms/callback.php</callback>
  </optional>
</sms>'); 
define('XML_POST_URL', 'https://www.affilsms.com/api/sms-xml/'); 
$ch = curl_init(); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, XML_POST_URL); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, XML_PAYLOAD); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Connection: close')); 
$result = curl_exec($ch); 
if (curl_errno($ch) ) 
{ 
$result = 'ERROR -> ' . curl_errno($ch) . ':' . curl_error($ch); 
} 
else 
{ 
$returnCode = (int)curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE); 
switch($returnCode) 
  { 
  case 200: $xmlObject = new SimpleXMLElement($result);  
       $status = $xmlObject->status; 
       $balance = $xmlObject->balance; 
       $errorsms = $xmlObject->errorsms;
       $failedsms = $xmlObject->failedsms; 
  break; 
  case 404: 
  $result = 'ERROR -> 404'; 
  break; 
  default: 
    } 
} 
curl_close($ch); 

?> 
 

 

Odpoveď XML

<response>
<status>1</status>
<balance>64.2454</balance>
<sentsms>3</sentsms>
<errorsms></errorsms>
<failedsms></failedsms>
</response>

 

status

1 prijaté volanie

- 1 chybné prihlasovacie údaje

sentsms počet úspešne prijatých SMS do systému

errorsms počet neodoslaných SMS z dôvodu chybných čísiel

failedsms počet neodoslaných SMS z dôvodu nízkeho kreditu

 

 

-

status: status=delivered, undelivered

id: id=123456